MISSIÓ I VISIÓ

Episteme es constitueix com associació d’àmbit estatal a l’octubre de 2015. La seva missió és estudiar, avaluar i intervenir en la realitat social. Entre els seus objectius destaquen: millorar la qualitat de vida de la ciutadania, promoure l’equitat social, potenciar la cohesió social i vetllar pels drets humans i individuals, especialment entre els col·lectius vulnerables. La seva visió és convertir-se en una entitat del tercer sector especialista en recerca, avaluació i intervenció social.


QUALITAT, VALORS I EINES

L’aplicació dels resultats ha d’afavorir la implementació de polítiques públiques eficaces i la presa de decisions basades en l’evidència científica i la qualitat. Episteme es fonamenta en els valors de la tolerància, el respecte a la diversitat, l’ètica, la defensa dels drets humans i les llibertats individuals. Les eines per defensar i promoure els nostres valors són la professionalitat, el rigor, la transparència, el compromís social i la solvència tècnica.


OBJECTIUS

Episteme pretén contribuir, a partir de la investigació, l’avaluació i intervenció directa, a millorar la societat. En aquest sentit, vol sumar-se a la tasca que realitzen les entitats del tercer sector en el nostre context, mitjançant sinèrgies que permetin millorar l’eficàcia i l’eficiència de projectes d’intervenció social.


BASES TEÒRIQUES

Les bases teòriques de Episteme estan fonamentades en les corrents crítiques i comprensives de les Ciències Socials. Entre els diferents mètodes emprats, destaquem el genealògic perquè permet entendre els processos sociohistòrics que han possibilitat i donen forma als diferents fenòmens d’estudi i l’etnografia que ens possibilita explicar la realitat social en què viuen els actors protagonistes dels nostres treballs. Conèixer profundament els processos i els col·lectius esdevé capital per intervenir i millorar les seves condicions de vida i la cohesió social. Comprendre el devenir històric en la construcció de la realitat social és capital si volem entendre-la i transformar-la, en aquesta línia, la nostra filosofia de treball incorpora la perspectiva de gènere, l’anàlisi del discurs, l’estudi dels processos de hegemonía- subalternitat i normalitat- anormalitat, els processos comunitaris, les dinàmiques d’estigmatització i l’anàlisi dels factors contextuals.


FINALITAT I APLICABILITAT

La finalitat és oferir treballs empírics, teòricament robustos, però aplicables a l’entorn sobre el qual volem intervenir. El coneixement generat ha de dirigir-se a millorar les condicions de vida i a transformar la societat per equiparar els drets dels col·lectius en situació de vulnerabilitat com, per exemple, les víctimes d’estigmatització, de violència, en situació d’exclusió social i drogodependents. La participació en l’àmbit comunitari permet l’empoderament dels col·lectius implicats en la intervenció.


Episteme ofereix suport a les entitats que volen millorar els processos d’avaluació dels seus projectes, la fonamentació teòrica i epistemològica de les seves intervencions, així podrem optimitzar la generació de coneixement, la innovació i la intervenció.

Àmbits d'actuació

Recerca

Les societats occidentals viuen moments d’incertesa. Cada vegada més col·lectius es troben en situació de vulnerabilitat social. Les administracions i entitats han de disposar d’un coneixement substantiu per poder aplicar amb èxit qualsevol acció dirigida a la ciutadania. L’equip de Episteme posseeix una llarga experiència en la investigació sociològica, tant de tall qualitatiu com quantitatiu. Episteme aposta per generar coneixement que pugui aplicar-se a la realitat social. La nostra màxima: tot investigació connecta amb la intervenció.

Avaluació

Intervenir en la realitat social per a transformar-la és fonamental en les societats postindustrials, però la mera intervenció no garanteix una millora en la qualitat de vida de la ciutadania. La intervenció ha de ser efectiva, eficaç i també eficient. Episteme ofereix metodologies d’avaluació (necessitats, procés i impacte) per a tot tipus de projectes d’intervenció social. La millor manera d’intervenir és saber que s’està fent de manera adequada.

Producció audiovisual

El «veïnatge universal» és digital i audiovisual. Les estratègies d’intervenció requereixen de suports atractius i visuals en una societat de consum ràpid efímer. Els suports audiovisuals són idonis per glossar els resultats d’una investigació, un projecte d’intervenció social, condensar els eixos de les  polítiques públiques, o també, per executar un projecte preventiu, dirigit especialment als més joves. Episteme elabora documents audiovisuals amb la intenció de millorar les estratègies d’intervenció i comunicació.

Formació

Conèixer la realitat que ens envolta és fonamental si volem intervenir-hi. Les persones del segle XXI hem d’estar atents a les contínues innovacions de la nostra societat dinàmica i canviant. Episteme ofereix formació especialitzada sobre metodologies de recerca i intervenció social, disseny estratègic de projectes i fenòmens socials complexos.

Asesoramient i consultoria

El treball en certs àmbits de la realitat social requereix d’una forta especialització i d’una coneixement notable dels contextos socials. Episteme ofereix serveis d’assessorament i consultoria en àmbits estratègics de múltiples fenòmens socials.

Amb qui treballem