AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS

El text que està llegint titulat «Avís legal i política de privacitat» regula l’accés i l’ocupació dels llocs web www.episteme.cat i www.epiteme.site (a partir d’ara el lloc web de Episteme) que el prestador del Servei «Episteme. Investigació i intervenció social »(Episteme) disposa als visitants de les webs (en endavant l’Usuari). L’accés a qualsevol de les dues webs implica l’acceptació incondicional de les clàusules i condicions exposades en el present document.

INFORMACIÓ GENERAL

En compliment del que estableix l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’exposen les dades identificatives del titular d’aquest lloc web:

Denominació social: «Episteme. Investigació i intervenció social ».
Domicili social: C / Floridablanca, 146, 3-1. 08011 Barcelona.
Dades de registre: Inscrita en el Registre Nacional d’Associacions: Grup: 1r / Secció: 1ª / Nombre Nacional: 608.377.
Número d’identificació fiscal (NIF):
Correu electrònic: info@episteme.cat
POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Episteme per part de l’Usuari que accedeixin a ell. El lloc web de Episteme NO RECULL NI DEMANDA CAP TIPUS D’INFORMACIÓ PERSONAL.

L’accés al lloc web de Episteme implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’Usuari afirma comprendre en la seva totalitat. L’Usuari es compromet a utilitzar adequadament el lloc web de Episteme respectant la legislació vigent. L’Usuari tampoc pot fer servir els materials consignats en el lloc web de Episteme sense comunicar-ho a l’entitat «Episteme. Investigació i intervenció social ».

PRIMERA. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

La utilització del lloc web de Episteme no comporta la inscripció de l’Usuari. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’usuari realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers. «Episteme. Investigació i intervenció social »prohibeix encaridament:

Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de. «Episteme. Investigació i intervenció social »o a tercers.
Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta. L’enviament de correus massius ( «spamming») o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ( «mail bombing”).
Investigació i intervenció social »podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, abusiu o indegut.
SEGONA. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

«Episteme. Investigació i intervenció social »és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial que recauen sobre els textos, disseny gràfic, estructura de navegació, programació i totes les funcionalitats del lloc web de Episteme. Com a conseqüència d’això correspon a «Episteme. Investigació i intervenció social »l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, de conformitat amb la legislació espanyola de drets de propietat intel·lectual i industrial. L’autorització a l’Usuari per a l’accés al lloc web de Episteme no suposa renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial sobre drets de propietat intel·lectual o industrial per part de «Episteme. Investigació i intervenció social ». No està permès suprimir, eludir o manipular de cap manera els continguts del lloc web de Episteme. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el lloc web de Episteme per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de «Episteme. Investigació i intervenció social »o, si escau, del titular dels drets a què correspongui.

Els continguts incorporats en el lloc web de Episteme han estat elaborats per l’equip tècnic de «Episteme. Investigació i intervenció social »dels quals l’entitat es fa responsable. Els textos signats per algun autor, podent ser membre de Episteme, queden sota responsabilitat de l’autor, no es fa responsable de l’opinió «Episteme Investigació i intervenció social». Encara que «Episteme Investigació i intervenció social» vetlla perquè tots els continguts del web tinguin qualitat, contingut versemblant i respectuosos amb les diferents sensibilitats. «Episteme. Investigació i intervenció social »manté el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

TERCERA. DRETS D’AUTOR I MARCA

«Episteme. Investigació i intervenció social »és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca «Episteme. Investigació i intervenció social », que inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés« Episteme. Investigació i intervenció social ». Queden reservats tots els drets.A més, el lloc web de Episteme els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d’autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de «Episteme. Investigació i intervenció social »

QUARTA. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de la ciutat de Barcelona, ​​renunciant l’Usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

CINQUENA. CONNECTIVITAT I ERRORS DEL SISTEMA

«Episteme Investigació i intervenció social» no respondrà en cas d’interrupcions del servei, errors de connexió, falta de disponibilitat o deficiències en el servei d’accés a Internet, ni per interrupcions de la xarxa d’Internet o per qualsevol altra raó aliena al seu control «Episteme. Investigació i intervenció social »no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari), als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de: la presència d’un virus en el sistema informàtic o terminal mòbil de l’Usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts de la Plataforma. Un mal funcionament del navegador. De l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

SISENA. ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA PLATAFORMA

«Episteme Investigació i intervenció social» es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions generals d’ús i la Política de Privadesa. Els Usuaris hauran de llegir atentament aquestes condicions generals en accedir al lloc web de Episteme. En qualsevol cas, l’acceptació de les Condicions Generals serà un pas previ i indispensable a l’accés dels serveis i continguts disponibles a través del lloc web de Episteme. Així mateix, «Episteme Investigació i intervenció social» es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, actualitzacions, modificacions o eliminació d’informació continguda al seu lloc web en la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions de accés, sense assumir cap responsabilitat per això. «Episteme Investigació i intervenció social» no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés del lloc web de lloc o al seu contingut, ni que aquesta es trobi sempre actualitzada, però, «Episteme Investigació i intervenció social» durà a terme, sempreque no concorrin causes que ho facin impossible o de difícil execució, i tan aviat tingui notícia dels errors, desconnexions o falta d’actualització en els continguts, totes aquelles tasques destinades a esmenar els errors, restablir la comunicació i actualitzar els continguts.

SETENA. NUL·LITAT I VIGÈNCIA DE LES CLÀUSULES

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. «Episteme. Investigació i intervenció social »podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de« Episteme. Investigació i intervenció social »